1. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

Dėmesio: Šios įsigijimo sąlygos taikomos UAB “Alfaturas” (toliau – kelionių organizatorius) organizuotoms kelionėms lėktuvu ir egzotinėms kelionėms.

1.1. Kelionių organizatorius įsipareigoja:

1.1.1. Organizuoti turistui(-ams) kelionę pagal programą, nurodytą kataloge, kelionės organizatoriaus interneto puslapyje alfaturas.lt/kelioniu-agentura.lt ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje, arba, jeigu kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje nurodytos kelionės programoje buvo atlikti pakeitimai iki šios sutarties pasirašymo, pagal pakeistą programą. Katalogas arba kita kelionę aprašanti medžiaga arba pakeista programa yra neatskiriamas šios sutarties priedas. Organizuotą turistinė kelionė lėktuvu vykdoma reguliariaisiais skrydžių reisais, kuriuos vykdo skrydžių bendrovės.

1.1.2. Nesurinkus minimalaus turistų skaičiaus, pranešti raštu apie kelionės anuliavimą likus ne mažiau kaip 10 d. kalendorinių dienų iki kelionės pradžios.

1.1.3. Iki sutarties pasirašymo įteikti turistui rašytinį dokumentą, kuriame būtų pateikta tiksli ir neklaidinanti informacija apie kelionės maršrutą (išvykimo, grįžimo vietas, datas ir laiką bei lankomas vietas ir šalis, nurodant datas, kada į jas vykstama ir išvykstama) ir jo pakeitimus, kelionėje teikiamas paslaugas, numatytas kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje arba pakeistoje programoje, transporto priemones, kuriomis vykstama, jų charakteristikas ir kategoriją, apgyvendinimo tipą, objekto vietą, kategoriją ar patogumų lygį ir pagrindinius ypatumus bei klasę (pagal atitinkamas priimančiosios valstybės taisykles), maitinimą, valstybių, į kurias vykstama, pasienio formalumus ir vizų gavimo tvarką, įvežamų daiktų kiekio, skaičiaus ir draudimų reikalavimus, laiką, per kurį gaunamos vizos, sutarties įforminimo tvarką bei sąlygas, visą kelionės kainą, kainos dalį, kuri turi būti sumokėta iš anksto, likusios sumos mokėjimo grafiką, kelionės kainą, kuri turėtų būti mokama analogiškos organizuotos turistinės kelionės atveju apgyvendinimo paslaugas teikiant kito vietų skaičiaus ir tipo kambariuose (dviviečiame, triviečiame, liukso ir pan.).

1.1.4. Tais atvejais, kai kelionių organizatorius sutartimi įsipareigoja suteikti turistui apgyvendinimo paslaugas, atitinkančias konkrečią kategoriją pagal priimančiosios šalies taisykles, nenurodant konkretaus apgyvendinimo paslaugų teikėjo, kelionių organizatorius iki sutarties pasirašymo privalo informuoti turistą apie apgyvendinimo tipą, kategoriją bei maitinimą. Kelionių organizatorius taip pat privalo suteikti turistui neklaidinančią ir išsamią informaciją apie patogumų, paslaugų ir pramogų lygį, kiekį ir kokybę bei galimus jų skirtumus, priklausančius nuo konkretaus apgyvendinimo paslaugų teikėjo.

1.1.5. Prieš kelionę rašytine forma turistui pateikti: informaciją apie tarpines stotis ir sustojimo laiką,  kelionių organizatoriaus atstovo pavardę, adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą ar vietinių agentūrų ar agentų, į kurias turistas galėtų kreiptis pagalbos, adresus ir telefono numerius, jei tokių agentūrų ar agentų nėra, turistui nurodyti telefono numerį, kuriuo jis galėtų skambinti nenumatytu atveju, ar informaciją, kuri jam padėtų susisiekti su kelionių organizatoriumi, informaciją apie valstybių, į kurias vykstama, epidemiologinę būklę, imunoprofilaktikos reikalavimus, kuriuos reikia įvykdyti vykstant į kelionę, informaciją apie sveikatos draudimo įforminimo tvarką, informaciją apie neprivalomas draudimo sutartis, pagal kurias atlyginamos turisto išlaidos dėl organizuotos turistinės kelionės atšaukimo arba pagalbos išlaidos, informaciją apie valiutų keitimo sąlygas ir tvarką. Jei į kelionę vyksta nepilnamečiai, pateikti tėvams ar globėjams informaciją, leisiančią tiesiogiai susisiekti su vaiku ar atsakingu asmeniu vaiko buvimo vietoje.

1.1.6. Turisto(-ų) pateiktus asmens duomenis naudoti tik kelionės dokumentų įforminimui. Jeigu turistas davė sutikimą, pateikti duomenys gali būti saugomi ir naudojami tiesioginės rinkodaros tikslu informuojant turistą apie kelionių organizatoriaus siūlomas ir organizuojamas keliones.

1.1.7. Kai sutartis sudaroma nuotolinės prekybos būdu, laikoma, kad sutartis sudaryta tokiomis sąlygomis, kokios buvo skelbiamos oficialioje kelionių organizatoriaus interneto svetainėje (ar elektroninės prekybos sistemoje) organizuotos turistinės kelionės įsigijimo metu. Jeigu sutarties sąlygos oficialioje kelionių organizatoriaus interneto svetainėje neskelbiamos ar organizuotos turistinės kelionės įsigijimo metu nebuvo paskelbtos, laikoma, kad sutartis buvo sudaryta pagal standartines turizmo paslaugų teikimo sutarčių sąlygas.

1.1.8. Kai turistų grupę sudaro daugiau kaip 15 nepilnamečių iki 16 metų arba daugiau kaip 7 neįgalūs nepilnamečiai, užtikrinti, kad, be kelionės vadovo, šią turistų grupę papildomai lydėtų dar vienas pilnametis asmuo.

1.1.9. Kelionės organizatorius pasilieka teisę laikotarpiu nuo jūsų užsakymo iki kelionės pradžios rengti akcijas. Prasidėjus akcijai jūs negaunate teisės susigrąžinti už užsakymą sumokėtos visos kelionės kainos ir visos akcijos kelionės kainos skirtumo.

1.2. Turistas(-ai) įsipareigoja:

1.2.1. Laiku sumokėti už kelionę. Kelionių organizatoriaus skelbiamuose pasiūlymuose nustatoma apmokėjimo už paslaugas tvarka, kurios privalo laikytis turistas. Turistas, pervesdamas pinigus į kelionės organizatoriaus sąskaitą, mokėjimo paskirtyje turi nurodyti šios sutartis numerį. Pirkdamas kelionę išsimokėtinai, turistas privalo laikytis atitinkamoje sutartyje numatytos apmokėjimo už paslaugas tvarkos.

1.2.2. Jeigu turistas į kelionę vyksta vienas, jis privalo sumokėti už vienvietį kambarį kelionės metu pagal kelionių organizatoriaus nustatytą kainą, kuri klientui pateikiama iš anksto.

1.2.3. Turistas įsipareigoja kelionių organizatoriui pateikti tikrus ir tikslius asmens bei kitus kelionei rezervuoti reikalingus duomenis. Kelionių organizatorius turi teisę reikalauti papildomo mokesčio už turisto neteisingai pateiktų duomenų koregavimą ar keitimą.

1.2.4. Atvykti laiku į pirminę bei kelionės vadovo (jei kelionės vadovo paslauga numatyta sutartyje) nurodytas išvykimo vietas. Turistui neatvykus kelionės vadovo ar gido nurodytu laiku, laukiama 15 minučių nuo nurodyto laiko, turistui neatvykus, ekskursija pradedama be neatvykusių asmenų ir papildomos įmokos (jei tokių yra) nėra grąžinamos.

1.2.5. Laikytis organizatoriaus nurodymų dėl kelionės ar atskirų jos dalių vykdymo.

1.2.6. Laikytis viešosios tvarkos, tarptautinių keleivių vežimo taisyklių, bagažo gabenimo tvarkos ir į šalį įvežamų daiktų kiekio, skaičiaus ir draudimų reikalavimų.

1.2.7. Vykdyti pasienio ir muitinės tarnybų nurodymus.

1.2.8. Vykstant į kelionę su nepilnamečiais vaikais, laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtinto Vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarkos.

1.2.9. Atsakyti už kelionės metu padarytą žalą (sugadintą viešbučio inventorių, transporto priemones ir kt.). Jeigu žala padaryta nepilnamečio, visus nuostolius už jį apmoka atsakingas asmuo (tėvai, globėjai, kt.). Jeigu turistas prisiima kaltę ir sutinka atlyginti žalą, ją reikia atlyginti vietoje. Tais atvejais, kai turistas kaltės neprisiima, kelionių organizatorius turi teisę žalą išieškoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Turistas neprivalo atlyginti žalos, atsiradusios dėl nenugalimos jėgos.

1.2.10. Turistas, pagrindė šios sutarties šalis, privalo informuoti kitus turistus – naudos gavėjus, kad kelionė yra organizuojama tik pagal šioje sutartyje nurodytas sąlygasir visi turistai privalo vykdyti visas sutarties sąlygas. Šios sąlygos taikomos ir galioja visiems turistams, vykstantiems į kelionę.

 

2. TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES

2.1. Turisto teisė atsisakyti sutarties:

2.1.1. Turistas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti sutarties. Sutarties atsisakymas įsigalioja nuo jo pareiškimo momento.

2.1.2. Jeigu turistas atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias jis atsako (t. y. kai aplinkybės, kurios yra pagrindas atsisakyti sutarties, atsirado dėl paties turisto kaltės, t. y. dėl jo tyčinių veiksmų ar neatsargumo), jis turi atlyginti kelionių organizatoriui nuostolius, padarytus dėl tokio atsisakymo. Nuostolių dydis kiekvienu konkrečiu atveju įvertinamas atsižvelgiant į tiesioginio vežėjo (-ų), viešbučių ir kitų paslaugų teikėjų, kurių paslaugomis naudojasi kelionių organizatorius išlaidas bei negautas pajamas. Nuostolių dydis šiuo atveju negali viršyti maksimalios vienos kelionės kainos. Turistui pareikalavus, kelionės organizatorius privalo pateikti dėl tokio atsisakymo patirtų nuostolių paskaičiavimą.

Turistui atsisakius kelionės, vykdomos reguliariuoju skrydžiu, skrydžio bilietų kaina nėra grąžinama.

Apgyvendinimo paslaugų, įeinančių į kelionės paketą, atsisakymo sąlygos gali skirtis nuo šiame punkte nurodytų standartinių sutarties atsisakymo sąlygų.

2.1.3. Kelionės datos ir/ar vykimo vietos pakeitimo turisto prašymu galimybė šalių svarstoma atskirai kiekvienu atveju, likus ne mažiau kai 14 dienų iki išvykimo. Jeigu kelionės organizatorius neturi galimybės pakeisti kelionės datos ir turistas atsisako sutarties (atsisako vykti į kelionę), taikomas šios sutarties 2.1.2 punktas.

2.1.4. Jeigu turistas atsisako sutarties dėl su juo susijusių aplinkybių, kurių jis negali kontroliuoti ir kurių sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti, kelionių organizatorius turi teisę reikalauti atlyginti patirtus tiesioginius nuostolius, padarytus dėl tokio atsisakymo, išskyrus atvejus, kai sutarties atsisakoma dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Šiame punkte nurodytais atvejais atlygintinų tiesioginių nuostolių dydis negali viršyti sutartyje nustatytos kelionės kainos.

2.1.5. Jeigu turistas atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias atsako kelionių organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, arba dėl su turistu nesusijusių aplinkybių, kurių jis negali kontroliuoti ir kurių sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti, jis turi teisę reikalauti, kad jam būtų grąžinti už kelionę sumokėti pinigai arba jo sutikimu kompensuota kitu būdu.

2.2. Kelionių organizatoriaus teisė atsisakyti sutarties:

2.2.1. Kelionių organizatorius turi teisę atsisakyti sutarties tik dėl svarbių priežasčių, apie kurias jis nedelsdamas informuoja turistą.

2.2.2. Jeigu kelionių organizatorius atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias turistas neatsako, jis privalo pasiūlyti turistui naują tokios pat ar geresnės kokybės kelionę (alternatyvią kelionę). Jeigu dėl pagrįstų priežasčių nėra galimybės pasiūlyti alternatyvią kelionę arba turistas pasiūlytos naujos kelionės atsisako, jis turi teisę reikalauti, kad jam būtų grąžinti už neįvykusią kelionę sumokėti pinigai.

2.3. Kelionių organizatorius, atsisakęs sutarties, privalo organizuoti kelionę iš naujo arba grąžinti turistui pinigus už kelionę bei atlyginti turistui turtinę žalą. Žala neatlyginama tais atvejais, kai sutarties atsisakoma dėl 2.1.2 punkto aplinkybių arba nenugalimos jėgos.

2.4. Kai, nutraukus sutartį, kelionių organizatoriui, kelionių agentūrai ar kelionių agentui atsiranda pareiga grąžinti turistui visus ar dalį už kelionę sumokėtų pinigų, pinigai turi būti grąžinti į turisto nurodytą sąskaitą per 10 darbo dienų nuo sutarties nutraukimo.

 

3. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS

3.1. Kelionių organizatorius dėl svarbių priežasčių, apie kurias jis nedelsdamas informuoja turistą, gali pakeisti atitinkamą sutarties sąlygą. Turistas turi teisę atsisakyti keisti sutartį, jeigu toks pakeitimas turistui padarytų esminę žalą.

3.2. Kelionių organizatorius turi teisę, likus iki kelionės pradžios ne mažiau kaip 20 dienų, padidinti kelionės kainą dėl to, kad pasikeičia vežimo išlaidos, įskaitant išlaidas degalams, privalomiems mokesčiams ar atitinkamų valiutų keitimui. Kelionių organizatorius nurodo, kodėl padidėjo kaina ir kaip buvo apskaičiuotas kainos padidėjimas. Turistas turi teisę atsisakyti kainos didinimo arba sudaryti atitinkamą sutarties pakeitimą. Turistas privalo kuo greičiau informuoti kelionių organizatorių apie savo sprendimą.

3.3. Jeigu turistas atsisako keisti sutarties sąlygas 3.1, 3.2 punktų atvejais, kelionių organizatorius įgyja teisę atsisakyti sutarties. Tokiu atveju turistas turi teisę reikalauti grąžinti už kelionę sumokėtus pinigus arba, jei kelionė iš dalies jau įvyko, kompensuoti proporcingą jų dalį. Jei kelionių organizatorius atsisako sutarties po to, kai turistas atsisako keisti sutarties sąlygas 3.1 punkto atveju, tai atitinkamai taikomas šios sutarties 2.3 punktas.

 

4. SUTARTIES ŠALIŲ PASIKEITIMAS

4.1. Bet kuris šios sutarties turistas turi teisę, likus iki kelionės pradžios ne mažiau kaip 21 d., perleisti savo teisę į kelionę trečiajam (kelionę perimančiam) asmeniui, kuris vykdys visas sutarties sąlygas.

4.2. Tais atvejais, kai toks perleidimas prieštarauja asmens, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, taisyklėms (t. y. jei per laiką, likusį iki kelionės pradžios, jau neleidžiama užsakyti vietos transporto priemonėje ir (ar) viešbutyje naujo asmens vardu), turistui turi būti pateiktos šios taisyklės.

4.3. Sutarties perleidimas turi būti įformintas susitarimu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos civilinio kodekso reikalavimus, su trečiuoju (kelionę perimančiu) asmeniu, o kelionę perimantis asmuo, sudaręs tokį susitarimą, ar turistas, perleidęs kelionę, apie tai raštu privalo pranešti kelionių organizatoriui ir perduoti informaciją bei dokumentus, reikalingus sklandžiai įvykdyti šią sutartį kelionę perėmusio asmens atžvilgiu. Teisę į kelionę perleidžiantis turistas ir trečiasis (kelionę perimantis) asmuo, perėmęs kelionę, atsako solidariai kelionių organizatoriui už kelionės kainos ir išlaidų, susijusių su teisės į kelionę perleidimu, sumokėjimą.

4.4. Jeigu turistas vyksta į kelionę reguliariuoju skrydžiu ir nori perleisti kelionę trečiajam asmeniui, turistas privalo sumokėti skrydžių bendrovės nustatyto dydžio mokestį už keleivio duomenų (vardo, pavardės, kt.) keitimą (kai yra įmanoma perleisti skrydžio bilietus trečiajam asmeniui pagal skrydžių bendrovės taisykles).

 

5. ATSAKOMYBĖ UŽ NETINKAMĄ SUTARTIES VYKDYMĄ

5.1. Jeigu sutartis nėra vykdoma pagal turisto protingus lūkesčius, kurių pagal sutarties sąlygas ir teikiamų paslaugų pobūdį turistas galėjo turėti, kelionių organizatorius privalo atlyginti turistui nuostolius. Kelionių organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, neatsako už netinkamą sutarties vykdymą, jeigu:

5.1.1. dėl netinkamo sutarties vykdymo kaltas turistas (1.2.1 – 1.2.8 punkto sąlygų nevykdymas ir kt. priežastys);

5.1.2. už netinkamą sutarties vykdymą, kurio kelionių organizatorius nenumatė ir negalėjo numatyti, atsako trečiasis asmuo, nesusijęs su šia sutartimi;

5.1.3. sutartis netinkamai vykdoma dėl nenugalimos jėgos arba dėl įvykio, kurio kelionių organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojosi, atsižvelgiant į visą įmanomą jų apdairumą, nenumatė ir negalėjo numatyti.

5.2. Jeigu sutartis vykdoma ne pagal turisto lūkesčius, kelionių organizatorius, atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes, privalo teikti turistui visokeriopą pagalbą ir paramą. Jeigu priežastis, dėl kurios sutartis nėra tinkamai vykdoma, susijusi su pačiu turistu, kelionių organizatorius turi teikti turistui tokią pagalbą ir paramą, kurios, remiantis protingumo kriterijumi, gali būti reikalaujama iš kelionių organizatoriaus pagal sutartį. Šiuo atveju kelionių organizatoriaus išlaidas, susijusias su tokios pagalbos ir paramos teikimu, turi atlyginti pats turistas. Jeigu už netinkamą sutarties vykdymą atsako kelionių organizatorius arba asmuo, kurio pagalba jis naudojasi (5.1 punktas), tai visas išlaidas, susijusias su papildomos pagalbos ir paramos teikimu turistui, apmoka pats kelionių organizatorius.

5.3. Jeigu prasidėjus kelionei paaiškėja, kad kelionių organizatorius negalės įvykdyti pagrindinės sutartų paslaugų dalies, tai jis privalo pasiūlyti turistui tinkamas alternatyvias paslaugas už tokią pačią kainą sutartyje nurodytam terminui ir kompensuoti turistui anksčiau pasiūlytų ir faktiškai suteiktų paslaugų kainos skirtumą. Jeigu kelionių organizatorius dėl pagrįstų priežasčių negali pasiūlyti alternatyvių paslaugų arba dėl protingų priežasčių turistas jų atsisakė, kelionių organizatorius, be papildomo užmokesčio, turi užtikrinti turisto grąžinimą atgal arba nuvežimą į kitą vietovę, dėl kurios sutinka turistas, taip pat grąžinti turistui pinigus už nesuteiktas paslaugas.

5.4. Kelionių organizatorius neturi teisės riboti ar panaikinti savo civilinę atsakomybę už žalą, padarytą turistui, jeigu žala padaroma dėl kelionių organizatoriaus tyčios ar didelio neatsargumo.

5.5. Turistui padaryta turtinė ir neturtinė žala atlyginama Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

5.6. Kelionių organizatorius atsako už kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje, kelionių organizatoriaus interneto puslapyje alfaturas.lt/kelioniu-agentura.lt , kuri yra neatskiriama šios sutarties dalis, pateiktos informacijos teisingumą ir tikslumą, išskyrus bent vieną iš šių atvejų, kai:

5.6.1. Turistui iki sutarties sudarymo buvo pranešta apie šios informacijos pasikeitimus, o kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje ar kelionių organizatoriaus interneto puslapyje alfaturas.lt/kelioniu-agentura.lt, buvo aiškiai numatyta pakeitimų galimybė.

5.6.2. Pakeitimai daromi po sutarties sudarymo abiejų šalių rašytiniu susitarimu.

 

6. BENDROSIOS SĄLYGOS

6.1. Kelionės sutarties pasirašymas dar negarantuoja, jog turisto pasirinktam viešbučiui bus patvirtinta rezervacija. Apie rezervacijos patvirtinimą turistui bus pranešta atskirai. Nepatvirtinus rezervacijos, pasirašyta turizmo paslaugų teikimo sutartis, dėl apgyvendinimo konkrečiame viešbutyje, netenka galios. Turistas turi teisę pasirinkti alternatyvų kelionės variantą sudarydamas naują turizmo paslaugų teikimo sutartį. Turistui atsisakius sudaryti naują turizmo paslaugų teikimo sutartį, kelionių organizatorius turi grąžinti turistui įmokėtus pinigus už netekusią galios sudarytą turizmo paslaugų teikimo sutartį.

6.2. Jei kuri nors sutarties nuostata yra ar tampa visiškai ar iš dalies negaliojanti, ji nedaro negaliojančių likusiųjų šios sutarties nuostatų. Tokiu atveju šalys įsipareigoja dėti visas pastangas, kad negaliojanti nuostata būtų pakeista teisiškai veiksminga norma, kuri savo turiniu kiek įmanoma labiau atitiktų negaliojančią nuostatą.

6.3. Turisto teises gina Civilinis kodeksas, Vartotojų teisių apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas bei kiti teisės aktai ir ši sutartis.

6.4. Kelionės metu atsiradusias pretenzijas dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo, turistas turi nedelsdamas pareikšti žodžiu kelionių organizatoriaus vietiniam atstovui arba kelionės vadovui, o jei šių nėra, – kelionių organizatoriui. Pretenzijos dėl nesprendžiamų ar netinkamai sprendžiamų problemų turi būti pareikštos raštu. Nepavykus pretenzijų išspręsti kelionės metu, turistas pretenzijas kelionių organizatoriui gali pareikšti raštu per 15 darbo dienų nuo kelionės pabaigos. Kelionių organizatorius privalo turistui raštu atsakyti į pareikštas pretenzijas per 15 darbo dienų nuo pretenzijų gavimo dienos. Ginčai dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo sprendžiami derybomis, o jei nepavyksta susitarti, – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

6.5. Ginčus dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo ikiteismine tvarka nagrinėja Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

6.6. Po šios sutarties pasirašymo sutarties sąlygų esminiai pakeitimai (pagrindinė sutartų paslaugų dalis ir kaina) galimi tik abiejų šalių rašytiniu susitarimu, išskyrus šioje sutartyje nurodytus atvejus.

6.7 Kelionių organizatoriaus nemokumo ar bankroto atveju dėl grįžimo išlaidų apmokėjimo ar įmokėtų pinigų grąžinimo turistas gali kreiptis į Valstybinį turizmo departamentą.

6.8. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais: po vieną kelionių organizatoriui ir turistui(-ams). Visi egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

6.9. Jeigu ši Turizmo paslaugų teikimo sutartis siunčiama elektroniniu būdu, klientas patvirtindamas elektroniniu būdu apie sutarties gavimą, kartu patvirtina ir sutinka su visomis sutarties sąlygomis. Sutarties originalai gali būti perduoti kelionių organizatoriui iki kelionės pradžios.

6.10. Šios įsigijimo sąlygos privalomos kelionių organizatoriui ir visiems turistams. Turistas patvirtina, kad nuodugniai susipažino su šiomis įsigijimo sąlygomis ir suprato visas jos nuostatas bei informavo kitus turistus – naudos gavėjus, kad turistinė kelionė yra organizuojama tik pagal šias nurodytas įsigijimo sąlygas ir visi turistai privalo vykdyti visas šias sąlygas. Šalys suprato šią sutartį ir jos pasekmes ir, kaip atitinkančią jų valią, priėmė ir pasirašė aukščiau nurodytą datą.

6.11. Turistas taip pat patvirtina, kad prieš sudarydamas šią sutartį, gavo visą informaciją apie kelionę ir (ar) gavo nuorodą į kelionių organizatoriaus internetinį puslapį alfaturas.lt/kelioniu-agentura.lt, kur tokia informacija yra patiekiama. Turistas patvirtina, jog tokį informacijos pateikimą jis laiko tinkamu ir priimtinu.

6.12. Pervežimo metu organizatorius neatsako už bagažą ir kitus asmeninius turisto daiktus.

 

7. NETEISMINIS GINČO SPRENDIMAS

Jei Jūsų netenkina alfaturas.lt/kelioniu-agentura.lt parengtas atsakymas į Jūsų rašytinę pretenziją, prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės/paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt. Tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.