TURIZMO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS

  1. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

1.1.  Kelionių organizatorius įsipareigoja:

1.1.1. Organizuoti turistui(-ams) turistinę kelionę pagal programą, nurodytą kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje, arba, jeigu kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje nurodytos kelionės programoje buvo padaryti pakeitimai iki šios sutarties pasirašymo, pagal pakeistą programą. Katalogas arba kita kelionę aprašanti medžiaga arba pakeista programa yra neatskiriamas šios sutarties priedas.

1.1.2. Nesurinkus minimalaus turistų skaičiaus, pranešti raštu apie kelionės anuliavimą likus ne mažiau  kaip 3 kalendorinėms dienoms iki kelionės pradžios. Minimalus turistų skaičius kelionėje užsakomuoju lėktuvo reisu yra lygus 80% vietų keleiviams atitinkamame lėktuve, o kelionėje autobusu – 25 turistai. Jeigu prie užsakomos kelionės aprašymo nurodytas kitas minimalus turistų skaičius, galioja pastarasis.

1.1.3. Pateikti turistui(-ams) tikslią ir neklaidinančią informaciją apie kelionės maršrutą (išvykimo, grįžimo vietas, datas ir laiką bei lankomas vietas ir šalis, nurodant datas, kada į jas atvykstama ir išvykstama) ir jo pakeitimus, kelionėje teikiamas paslaugas, numatytas kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje arba pakeistoje programoje, transporto priemones, kuriomis vykstama, jų charakteristikas ir kategoriją, apgyvendinimo tipą, objekto vietą, kategoriją ar patogumų lygį ir pagrindinius ypatumus bei klasę (pagal atitinkamas priimančiosios valstybės taisykles), maitinimą, valstybių, į kurias vykstama, pasienio formalumus ir vizų gavimo tvarką, įvežamų daiktų kiekio, skaičiaus ir draudimų reikalavimus, laiką, per kurį gaunamos vizos, sutarties įforminimo tvarką bei sąlygas, visą kelionės kainą, kainos dalį, kuri turi būti sumokėta iš anksto, likusios sumos mokėjimo grafiką.

1.1.4. Prieš kelionę rašytine forma turistui pateikti: informaciją apie tarpines stotis ir sustojimo laiką, buvimo vietą bei informaciją apie keleivio vietą transporto priemonėje (išskyrus lėktuvą bei nenumatytus techninius sustojimus), kelionių organizatoriaus atstovo pavardę, adresą ir telefono numerį ir elektroninio pašto adresą ar vietinių agentūrų ar agentų, į kurias turistas galėtų kreiptis pagalbos, adresus ir telefono numerius. Jei tokių agentūrų ar agentų nėra, turistui nurodyti telefono numerį, kuriuo jis galėtų skambinti nenumatytu atveju, ar informaciją, kuri jam padėtų susisiekti su kelionių organizatoriumi.

1.1.5. Prieš kelionę rašytinę forma turistui pateikti: informaciją apie valstybių sienų perėjimo tvarką, valstybių, į kurias vykstama, epidemiologinę būklę, imunoprofilaktikos reikalavimus, kuriuos reikia įvykdyti vykstant į kelionę, turistinių paslaugų teikimo sutarties įforminimo tvarką bei sąlygas; sveikatos draudimo įforminimo tvarką, informaciją apie neprivalomas draudimo sutartis, pagal kurias atlyginamos turisto išlaidos dėl organizuotos turistinės kelionės atšaukimo arba pagalbos išlaidos, informaciją apie valiutų keitimo sąlygas ir tvarką. Jei į kelionę vyksta nepilnamečiai, pateikti tėvams ar globėjams informaciją, leisiančią tiesiogiai susisiekti su vaiku ar atsakingu asmeniu vaiko buvimo vietoje.

1.1.6. Informuoti turistą apie šalies, į kurią vykstama, į šalį įvežamų daiktų kiekio, skaičiaus ir draudimų reikalavimų, pasienio kirtimo taisyklių ypatumus.

1.1.7. Turisto(-ų) pateiktus asmens duomenis naudoti tik kelionės dokumentų įforminimui.

1.2. Turistas(-ai)  įsipareigoja:

1.2.1. Sudarant sutartį, jeigu iki kelionės pradžios lieka daugiau nei 40 dienų, sumokėti už kelionę 40% dydžio avansą, likusią sumą sumokėti ne vėliau kaip 40 dienų iki išvykimo. Jei, sudarant sutartį, iki kelionės pradžios lieka mažiau nei 40 dienų, iš karto sumokėti visą kelionės kainą. Pateikti visą informaciją ir dokumentus, reikalingus kelionių organizatoriui įvykdyti šią sutartį; atvykti laiku į pirminę bei kelionės vadovo (jei kelionės vadovo paslauga numatyta sutartyje) nurodytas išvykimo vietas; laikytis organizatoriaus nurodymų dėl kelionės ar atskirų jos dalių vykdymo; laikytis viešosios tvarkos, tarptautinių keleivių vežimo taisyklių, bagažo gabenimo tvarkos  ir į šalį įvežamų daiktų kiekio, skaičiaus ir draudimų reikalavimų. Vykdyti pasienio  ir muitinės tarnybų nurodymus. Vykstant į kelionę su nepilnamečiais vaikais, laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto Vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarkos aprašo.

1.2.2. Atsakyti už kelionės metu padarytą žalą (sugadintą viešbučio inventorių, transporto priemones ir kt.). Jeigu žala padaryta nepilnamečio, visus nuostolius už jį apmoka atsakingas asmuo. Jeigu turistas prisiima kaltę ir sutinka atlyginti žalą, žalą reikia atlyginti vietoje. Tais atvejais, kai turistas kaltės neprisiima, kelionės organizatorius turi teisę žalą išieškoti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Turistas neprivalo atlyginti žalos, atsiradusios dėl nenugalimos jėgos.

1.3. Turistas, pagrindinė šios sutarties šalis, privalo informuoti kitus turistus - naudos gavėjus, kad turistinė kelionė yra organizuojama tik pagal šioje sutartyje nurodytas sąlygas ir visi  turistai privalo vykdyti visas sutarties sąlygas.

  1. TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES

2.1. Turisto teisė atsisakyti sutarties:

2.1.1. Turistas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti sutarties. Sutarties atsisakymas įsigalioja nuo jo pareiškimo momento.

2.1.2. Jeigu turistas atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias jis atsako (t. y. kai aplinkybės, kurios yra pagrindas atsisakyti sutarties, atsirado dėl paties turisto kaltės, t. y. dėl jo tyčinių veiksmų ar neatsargumo), jis turi atlyginti kelionių organizatoriui nuostolius, padarytus dėl tokio atsisakymo. Nuostolių dydis šiuo atveju negali viršyti maksimalios vienos kelionės kainos. Šalių susitarimu, sutarties atsisakymo kaina priklauso nuo likusio laiko iki kelionės pradžios:

Sutarties nutraukimo laikas

Kaina procentais nuo kelionės kainos

Daugiau kaip 41 diena iki kelionės pradžios

40%

Nuo 40 iki 30 dienų iki išvykimo

50%

Nuo 29 iki 15 dienų iki išvykimo

80%

Nuo 14 iki 7 dienų iki išvykimo

90%

Mažiau nei 6 dienos iki išvykimo

100%

2.1.3. Jeigu turistas atsisako sutarties dėl su juo susijusių aplinkybių, kurių jis negali kontroliuoti ir kurių sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti, kelionių organizatorius turi teisę reikalauti atlyginti patirtus tiesioginius nuostolius, padarytus dėl tokio atsisakymo, išskyrus atvejus, kai sutarties atsisakoma dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Šiame punkte nurodytais atvejais atlygintinų tiesioginių nuostolių dydis nustatomas pagal 2.1.2 punkte nurodytą lentelę ir negali viršyti sutartyje nustatytos kelionės kainos.

2.1.4. Turistui atsisakius sutarties 2.1.2 ar 2.1.3 punktuose numatytais atvejais, kelionių organizatorius, reikalaudamas turisto atlyginti nuostolius, turistui pageidaujant, privalo pateikti patirtų nuostolių dydį patvirtinančius įrodymus.

2.1.5. Jeigu turistas atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias atsako kelionių organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, arba dėl su turistu nesusijusių aplinkybių, kurių jis negali kontroliuoti ir kurių sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti, jis turi teisę reikalauti, kad jam būtų grąžinti už kelionę sumokėti pinigai arba jo sutikimu kompensuota kitu būdu.

2.2. Kelionių organizatoriaus teisė atsisakyti sutarties:

2.2.1. Kelionių organizatorius turi teisę atsisakyti sutarties tik dėl svarbių priežasčių, apie kurias jis nedelsdamas informuoja turistą.

Jeigu kelionių organizatorius atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias turistas neatsako, jis privalo pasiūlyti turistui naują tokios pat ar geresnės kokybės kelionę

2.2.2. (alternatyvią kelionę). Jeigu dėl pagrįstų priežasčių nėra galimybės pasiūlyti alternatyvią kelionę arba turistas pasiūlytos naujos kelionės atsisako, jis turi teisę reikalauti, kad jam būtų grąžinti už neįvykusią kelionę sumokėti pinigai.

2.2.3. Kelionių organizatorius, atsisakęs sutarties, privalo organizuoti kelionę iš naujo arba grąžinti turistui pinigus už kelionę bei atlyginti turistui turtinę žalą. Žala neatlyginama tais atvejais, kai sutarties atsisakoma dėl 1.1.2 punkto aplinkybių arba nenugalimos jėgos.

2.2.4. Kai, nutraukus sutartį, kelionių organizatoriui, kelionių agentūrai ar kelionių agentui atsiranda pareiga grąžinti turistui visus ar dalį už kelionę sumokėtų pinigų, pinigai turi būti grąžinti į turisto nurodytą sąskaitą per 10 darbo dienų nuo sutarties nutraukimo.

  1. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS

3.1. Kelionių organizatorius dėl svarbių priežasčių, apie kurias jis nedelsdamas informuoja turistą, gali pakeisti atitinkamą sutarties sąlygą. Turistas turi teisę atsisakyti keisti sutartį, jei toks pakeitimas turistui padarytų esminę žalą.

3.2. Kelionių organizatorius turi teisę, likus iki kelionės pradžios ne mažiau kaip 20 dienų, padidinti kelionės kainą dėl to, kad pasikeičia vežimo išlaidos, įskaitant išlaidas degalams, privalomiems mokesčiams ar atitinkamų valiutų keitimui. Kelionių organizatorius nurodo, kodėl padidėjo kaina ir kaip buvo apskaičiuotas kainos padidėjimas. Turistas turi teisę atsisakyti kainos didinimo arba sudaryti atitinkamą sutarties pakeitimą. Bet kuriuo atveju, apie savo sprendimą turistas privalo nedelsiant informuoti kelionių organizatorių.

3.3. Jeigu turistas atsisako keisti sutarties sąlygas 3.1, 3.2 punktų atvejais, kelionių organizatorius įgyja teisę atsisakyti sutarties. Tokiu atveju turistas turi teisę reikalauti grąžinti už kelionę sumokėtus pinigus arba, jei kelionė iš dalies jau įvyko, kompensuoti proporcingą jų dalį. Jei kelionių organizatorius atsisako sutarties po to, kai turistas atsisako keisti sutarties sąlygas 3.1 punkto atvejais, tai atitinkamai taikomas šios sutarties 2.2.3 punktas.

  1. SUTARTIES ŠALIŲ PASIKEITIMAS

4.1. Bet kuris šios sutarties turistas turi teisę, likus iki kelionės pradžios ne mažiau kaip 10 dienų, perleisti savo teisę į kelionę trečiajam (kelionę perimančiam) asmeniui, kuris vykdys visas sutarties sąlygas.

4.2. Tais atvejais, kai toks perleidimas prieštarauja asmens, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, taisyklėms (t. y. jei per laiką, likusį iki kelionės pradžios, jau neleidžiama užsakyti vietos transporto priemonėje ir (ar) viešbutyje naujo asmens vardu), turistui turi būti pateiktos šios taisyklės.

4.3. Sutarties perleidimas turi būti įformintas susitarimu. Kelionę perimantis asmuo, sudaręs tokį susitarimą, ar turistas, perleidęs kelionę, apie tai raštu privalo pranešti kelionių organizatoriui ir perduoti informaciją bei dokumentus, reikalingus sklandžiai įvykdyti šią sutartį kelionę perėmusio asmens atžvilgiu. Teisę į kelionę perleidžiantis turistas ir trečiasis (kelionę perimantis) asmuo, perėmęs kelionę, atsako solidariai kelionių organizatoriui už kelionės kainos ir išlaidų, susijusių su teisės į kelionę perleidimu, sumokėjimą. Šalys susitaria ir pripažįsta, kad kelionės perleidimo išlaidos sudaro ne mažiau kaip 100 eurų asmeniui, jeigu kelionės perleidimas yra įmanomas. Jeigu kelionės perleidimas nėra įmanomas, turistas turi teisę nutraukti sutartį, sumokėdamas kelionių organizatoriui sutarties 2.1.2 punkte nurodytą atitinkamą sutarties atsisakymo kainą.

  1. ATSAKOMYBĖ UŽ NETINKAMĄ SUTARTIES VYKDYMĄ

5.1. Jeigu sutartis nėra vykdoma pagal turisto protingus lūkesčius, kurių pagal sutarties sąlygas ir teikiamų paslaugų pobūdį turistas galėjo turėti, kelionių organizatorius privalo atlyginti turistui nuostolius. Kelionių organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, neatsako už netinkamą sutarties vykdymą, jeigu:

5.1.1. dėl netinkamo sutarties vykdymo kaltas turistas (1.2.1 punkto sąlygų nevykdymas ir kt. priežastys);

5.1.2. už netinkamą sutarties vykdymą, kurio kelionių organizatorius nenumatė ir negalėjo numatyti, atsako trečiasis asmuo, nesusijęs su šia sutartimi;

5.1.3. sutartis netinkamai vykdoma dėl nenugalimos jėgos arba dėl įvykio, kurio kelionių organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojosi, atsižvelgiant į visą įmanomą jų apdairumą, nenumatė ir negalėjo numatyti.

5.2. Jeigu sutartis vykdoma ne pagal turisto lūkesčius, kelionių organizatorius, atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes, privalo teikti turistui visokeriopą pagalbą ir paramą. Jeigu priežastis, dėl kurios sutartis nėra tinkamai vykdoma, susijusi su pačiu turistu, kelionių organizatorius turi teikti turistui tokią pagalbą ir paramą, kurios, remiantis protingumo kriterijumi, gali būti reikalaujama iš kelionių organizatoriaus pagal sutartį. Šiuo atveju kelionių organizatoriaus išlaidas, susijusias su tokios pagalbos ir paramos teikimu, turi atlyginti pats turistas. Jeigu už netinkamą sutarties vykdymą atsako kelionių organizatorius arba asmuo, kurio pagalba jis naudojasi (5.1 punktas), tai visas išlaidas, susijusias su papildomos pagalbos ir paramos teikimu turistui, apmoka pats kelionių organizatorius.

5.3. Jeigu prasidėjus kelionei paaiškėja, kad kelionių organizatorius negalės įvykdyti pagrindinės sutartų paslaugų dalies, tai jis privalo pasiūlyti turistui tinkamas alternatyvias paslaugas už tokią pačią kainą sutartyje nurodytam terminui ir kompensuoti turistui anksčiau pasiūlytų ir faktiškai suteiktų paslaugų kainos skirtumą. Jeigu kelionių organizatorius dėl pagrįstų priežasčių negali pasiūlyti alternatyvių paslaugų arba dėl protingų priežasčių turistas jų atsisakė, kelionių organizatorius, be papildomo užmokesčio, turi užtikrinti turisto grąžinimą atgal arba nuvežimą į kitą vietovę, dėl kurios sutinka turistas, taip pat grąžinti turistui pinigus už nesuteiktas paslaugas.

5.4. Kelionių organizatorius neturi teisės riboti ar panaikinti savo civilinę atsakomybę už žalą, padarytą turistui, jeigu žala padaroma dėl kelionių organizatoriaus tyčios ar didelio neatsargumo.

5.5. Turistui padaryta turtinė ir neturtinė žala atlyginama Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

5.6. Vežimui oru taikomos atitinkamai taikomos Konvencijos dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo pasirašytos Varšuvoje 1929 m. spalio 12 d., 1955 m. Hagos Protokolo apie Konvencijos dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo pasirašytos Varšuvoje 1929 m. spalio 12 d., pakeitimą, 1999 gegužės 28 d. Monrealio Konvencijos dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo nuostatos,  ir 2002 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 889/2002, iš dalies pakeičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2027/97 dėl oro vežėjo atsakomybės nelaimingų atsitikimų atveju, nustatyta tvarka nuostatos, apribojančios vežėjo atsakomybę.

  1. PREVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

6.1. Kelionių organizatorius privalo turėti galiojantį draudimo įmonės prievolių įvykdymo laidavimo draudimą arba finansų įstaigos laidavimą ar garantiją kurie kelionės organizatoriaus nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti:

6.1.1.  turisto grąžinimą į pradinę jo išvykimo vietą ir už organizuotą turistinę kelionę turisto sumokėtų pinigų sumos, atitinkančios nesuteiktų paslaugų kainą, grąžinimą turistui, jei prasidėjus organizuotai turistinei kelionei paaiškėja, kad kelionių organizatorius negalės toliau vykdyti turizmo paslaugų teikimo sutarties;

6.1.2. už organizuotą turistinę kelionę turisto sumokėtų pinigų grąžinimą turistui, jei dar neprasidėjus organizuotai turistinei kelionei paaiškėja, kad kelionių organizatorius negalės pradėti vykdyti turizmo paslaugų teikimo sutarties.

6.2. Tuo atveju, jei ši sutartis sudaroma per kelionių agentūrą ar kelionių agentą, tai tokia kelionių agentūra, kelionių agentas privalo turėti galiojantį draudimo įmonės prievolių įvykdymo laidavimo draudimą arba finansų įstaigos laidavimą ar garantiją, kurie jų nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti už organizuotą turistinę kelionę turisto sumokėtų pinigų sumos, atitinkančios nesuteiktų paslaugų kainą, grąžinimą turistui, jei prasidėjus ar dar neprasidėjus organizuotai turistinei kelionei paaiškėja, kad kelionės organizatorius negalės toliau vykdyti turizmo paslaugų teikimo sutarties.

6.3. Turistas pareiškia ir patvirtina, kad jam kelionių organizatoriaus, kelionių agentūros, kelionių agento prievolių įvykdymo užtikrinimo sąlygos išaiškintos, jis su jomis susipažino iki šios sutarties pasirašymo, šios sąlygos jam yra aiškios ir suprantamos bei išreiškia savo sutikimą su jomis pasirašydamas šią sutartį.

  1. PRETENZIJOS

7.1. Turisto teises gina Civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas bei kiti teisės aktai ir ši sutartis.

7.2. Kelionės metu atsiradusias pretenzijas dėl turizmo paslaugų teikimo sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo turistas turi nedelsdamas pareikšti žodžiu kelionės organizatoriaus vietiniam atstovui arba kelionės vadovui, o jei šių nėra, – kelionių organizatoriui. Pretenzijos dėl nesprendžiamų ar netinkamai sprendžiamų problemų turi būti pareikštos raštu. Nepavykus pretenzijų išspręsti kelionės metu, turistas pretenzijas kelionės organizatoriui gali pareikšti raštu per 15 darbo dienų nuo kelionės pabaigos. Pretenzijos gali būti pareikštos tiesiogiai kelionių organizatoriui ar per kelionių agentūrą, kuri tarpininkauja sudarant sutartį. Kelionės organizatorius privalo turistui raštu atsakyti į pareikštas pretenzijas per 15 darbo dienų nuo pretenzijų gavimo dienos. Ginčai dėl turizmo paslaugų teikimo sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo sprendžiami derybomis, o jei nepavyksta susitarti, – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

7.3. Esant ginčui dėl šios sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo, turistas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

7.4. Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 8 straipsnio 10 dalį įgyvendinančių ir kitų teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka turistai dėl turizmo paslaugų teikėjų prievolių nevykdymo gali kreiptis į Valstybinį turizmo departamentą.  

  1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Po šios sutarties pasirašymo sutarties sąlygų esminiai pakeitimai (pagrindinė sutartų paslaugų dalis ir kaina) galimi tik abiejų šalių rašytiniu susitarimu.

8.2. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais: po vieną kelionių organizatoriui ir turistui(-ams). Visi egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

8.3. Šios sutarties priedai: katalogas , kita kelionę aprašanti medžiaga , programa 

 

Turistas patvirtina, kad jis prieš pasirašydamas šią sutartį turėjo galimybę susipažinti su skrydį vykdančio oro vežėjo keleivių ir bagažo vežimo sąlygomis, raštu ar kitoje laikmenoje gavo pagrindines vežimo sąlygas (jei perka kelionę lėktuvu), gavo rašytinį dokumentą (sutartį, katalogą, kainyną, kitą kelionę aprašančią medžiagą) arba nuorodą į elektroninį dokumentą (E-katalogą ar kt.), kuriame nurodyta visa su kelione susijusi informacija: apie apgyvendinimą, kelionėje teikiamas paslaugas, lankomas vietas, kelionės maršrutą, išvykimo ir grįžimo vietą, laiką; pasienio formalumus ir vizų gavimą;  apie tarpines stotis ir sustojimo laiką, buvimo vietą, transporto priemonę, keleivio vietą transporto priemonėje; kelionių organizatoriaus ir (ar) kelionių agentūros pavadinimą, kelionių agento vardą, pavardę, jų adresus, telefono numerius ir elektroninio  pašto adresus, kelionių organizatoriaus vietinio atstovo, vietinių agentūrų, į kuriuos galėtų kreiptis pagalbos adresus ir telefono numerius,  ar informaciją, kuri jam padėtų susisiekti su kelionių organizatoriumi ir (ar) kelionių agentūra, kelionių agentu; informaciją apie valstybių, į kurias vykstama, epidemiologinę būklę, imunoprofilaktikos reikalavimus; valiutų keitimo sąlygas ir tvarką; informaciją, pagal kurią galima tiesiogiai susisiekti su vaiku ar atsakingu asmeniu vaiko buvimo vietoje, jei vyksta į kelionę nepilnamečiai; informaciją apie galimybę sudaryti medicininių išlaidų, nelaimingų atsitikimų, neįvykusios kelionės ir kitas draudimo sutartis bei jų sudarymo tvarką.

Šios Turizmo paslaugų teikimo sutarties nuostatos privalomos kelionių organizatoriui ir visiems turistams. Turistas patvirtina, kad išsamiai susipažino su pateikta sutartimi ir suprato visas jos nuostatas bei informavo kitus turistus - naudos gavėjus, kad turistinė kelionė yra organizuojama tik pagal šioje sutartyje nurodytas sąlygas ir visi turistai privalo vykdyti visas sutarties sąlygas.