BENDROSIOS SUTARTIES SĄLYGOS


1. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
1.1. Kelionių organizatorius įsipareigoja:
1.1.1. Organizuoti turistui (-ams) turistinę kelionę pagal programą, nurodytą kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje. Jeigu kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje nurodytos kelionės programoje buvo padaryti pakeitimai iki šios sutarties pasirašymo, įsipareigoja organizuoti turistinę kelionę pagal pakeistą programą. Katalogas, taip pat kita kelionę aprašanti medžiaga arba pakeista programa yra neatskiriamas šios sutarties priedas. Kelioniųorganizatoriaus internetiniame puslapyje www.tui.lt,skelbiama naujausia ir aktualiausia informacija apie viešbučius, jų kategorijų, paslaugų ir pramogų juose pasikeitimus po katalogo išleidimo.Organizuota turistinė kelionė lėktuvu gali būti vykdoma užsakomuoju arba reguliariuoju skrydžio reisu. Užsakomąjįskrydžio reisą gali vykdyti oro vežėjai OnurAirir kiti oro vežėjai nurodyti Organizatoriaus internetiniame puslapyje www.tui.lt. Reguliarųjį skrydžio reisą gali vykdyti oro vežėjai: Ryanair, Wizz Air, Finnair, Turkish Airlines, Lufthanza, Air Baltic irkt.
1.1.2. Nesurinkus minimalaus turistų skaičiaus,t.y. 80 procentų vietų keleiviams numatytame lėktuve, pranešti raštu apie kelionės anuliavimą teisės aktų nustatytais terminais, tačiau likus ne mažiau kaip 10 kalendorinių dienų iki kelionės pradžios. Turistams tinkamai pranešus apie kelionės anuliavimą ir grąžinus įmokėtus pinigus už kelionę, kelionių organizatorius nebeatsako už turistų patirtą žalą.
1.1.3. Iki sutarties pasirašymo įteikti turistui (-ams) rašytinį dokumentą, kuriame būtų pateikta tiksli ir neklaidinanti informacija apie kelionės maršrutą (išvykimo, grįžimo vietas, datas bei lankomas vietas ir šalis, nurodant datas, kada į jas atvykstama ir išvykstama) ir jo pakeitimus, kelionėje teikiamas paslaugas, numatytas kataloge ar kitoje kelionęaprašančioje medžiagoje arba pakeistoje programoje, transporto priemones, kuriomis vykstama, jų charakteristikas ir kategoriją, apgyvendinimo tipą, objekto vietą, kategoriją ar patogumų lygį ir pagrindinius ypatumus bei klasę (pagal atitinkamas priimančios valstybės taisykles), maitinimą, valstybių, į kurias vykstama, pasienio formalumus ir vizų gavimo tvarką, įvežamų daiktų kiekio, skaičiaus ir draudimų reikalavimus, laiką, per kurį gaunamos vizos, sutarties įforminimo tvarką bei sąlygas, visą kelionės kainą, kainos dalį, kuri turi būti sumokėta iš anksto, likusios sumos mokėjimo grafiką.
1.1.4. Pateikti rašytinę informaciją apie valiutų keitimo sąlygas ir tvarką, vizų gavimo tvarką, laiką, per kurį gaunamos vizos, valstybių sienų perėjimo tvarką, lankomų vietovių epidemiologinę būklę, imunoprofilaktikos reikalavimus, kuriuos reikia įvykdyti vykstant į kelionę, vakcinaciją, informaciją apie sveikatos draudimo įforminimo tvarką ir neprivalomas draudimo sutartis, pagal kurias atlyginamos turisto išlaidos dėl organizuotos turistinės kelionės atšaukimo arba pagalbos išlaidos, turistinių paslaugų teikimo sutarties įforminimo tvarką bei sąlygas. Sutarties įforminimo tvarką bei sąlygas, visą kelionės kainą, kainos dalį, kuri turibūti sumokėta iš anksto, likusios sumos mokėjimo grafiką. Pastaroji informacija arba nuorodos į oficialius internetinius tinklapius, kur yra tokia informacija, skelbiama kelionių organizatoriaus internetiniuose puslapiuose, nurodytuose sutarties 1.1.1. punkte.
1.1.5. Tais atvejais, kai kelionių organizatorius sutartimi įsipareigoja suteikti turistui apgyvendinimo paslaugas, atitinkančias konkrečią kategoriją pagal priimančios šalies taisykles, nenurodant konkretaus apgyvendinimo paslaugų teikėjo, kelionių organizatorius iki sutarties pasirašymo įsipareigoja informuoti turistą apie apgyvendinimo tipą, kategoriją bei maitinimą. Kelionių organizatorius taip pat įsipareigoja suteikti turistui neklaidinančią ir išsamią informaciją apie patogumų, paslaugų ir pramogų lygį, kiekį ir kokybę bei galimus jų skirtumus, priklausančius nuo konkretaus apgyvendinimo paslaugų teikėjo.
1.1.6. Prieš išvykstant į kelionę, rašytine forma turistui pateikti: informaciją apie tarpines stotis ir sustojimo laiką, buvimo vietą bei informaciją apie keleivio vietą transporto priemonėje (išskyrus lėktuvą bei nenumatytus techninius sustojimus); kelionių organizatoriaus vietinio atstovo pavardę, adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą ar vietinių agentūrų, į kurias turistas galėtų kreiptis pagalbos, adresus ir telefono numerius. Jei tokių agentų ar agentūrų nėra, turistui nurodyti telefono numerį, kuriuo jis galėtų skambinti nenumatytu atveju, ar informaciją, kuri jam padėtų susisiekti su kelionių organizatoriumi. Jei į kelionę vyksta nepilnamečiai, pateikti tėvams ar globėjams informaciją, leisiančią tiesiogiai susisiekti su vaiku ar atsakingu asmeniu vaiko buvimo vietoje.
1.1.7. Prieš pasirašant sutartį suteikti informaciją apie sveikatos, gyvybės, neįvykusios kelionės rizikos bei kitus draudimus.
1.1.8. Turisto(-ų) pateiktus asmens duomenis naudoti tik kelionės dokumentų įforminimui. Šioje sutartyje turistas – fizinis asmuo, sudaręs su kelionės organizatoriumi sutartį (sutartį pasirašęs asmuo) arba bet kuris fizinis(-iai) asmuo(- ys), kurio(-ių) vardu sutartį pasirašęs asmuo perka organizuotą turistinę kelionę ir prisiima visas teises ir pareigas pagal sutartį (kiti naudos gavėjai) arba bet kuris fizinis asmuo, kuriam sutartį pasirašęs asmuo arba bet kuris naudos gavėjas perleidžia savo teisę į kelionę.
1.1.9. Kaisutartis sudaroma nuotolinės prekybos būdu, laikoma, kad sutartis sudaryta tokiomis sąlygomis, kokios buvo skelbiamos oficialioje kelionių organizatoriaus interneto svetainėje (ar elektroninės prekybos sistemoje) kelionės įsigijimo metu. Jeigu sutarties sąlygos oficialioje kelionių organizatoriaus interneto svetainėje neskelbiamos ar kelionės įsigijimo metu nebuvo paskelbtos, laikoma, kad sutartis buvo sudaryta pagal standartines turizmo paslaugų teikimo sutarčių sąlygas.
1.1.10. Kai turistų grupę sudaro daugiau kaip 15 nepilnamečių iki 16 metų arba daugiau kaip 7 neįgalūs nepilnamečiai, užtikrinti, kad, be kelionės vadovo, šią turistų grupę papildomai lydėtų dar vienas pilnametis asmuo.
1.1.11. Po sutarties sudarymo paaiškėjus, kad prievolių įvykdymo užtikrinimas baigiasi anksčiau, negu prasideda turistinė kelionė, iki kelionės pradžios raštu (paštu, faksu, el. paštu, trumpąja žinute ar kitu sutartyje nurodytu būdu) informuoti turistą apie naują prievolių įvykdymo užtikrinimą, nurodant naują prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento numerį, jo galiojimo terminą ir jį išdavusios draudimo ar finansų įstaigos rekvizitus ir kontaktinius duomenis.
1.2. Turisto įsipareigojimai:
1.2.1. Laiku sumokėti visą kelionės kainą:
1.2.1.1. jei sutartis sudaroma kai iki kelionės pradžios lieka daugiau nei 21 diena, sumokėti 20 procentų dydžio avansą, o likusią sumą sumokėti ne vėliau kaip 21 dienai likus iki kelionės pradžios;
1.2.1.2. jei sutartis sudaroma kai iki kelionės pradžios lieka mažiau nei 21 diena, sumokėti visą kelionės kainą;
1.2.1.3. jeigu turistas vyksta į kelionę reguliariuoju skrydžiu, taikoma konkretaus oro vežėjo nustatyta atsiskaitymo už skrydžio bilietus tvarka. Gali būti reikalaujama sumokėti skrydžio bilietų kainą iškart po kelionės užsakymo.
1.2.2. Pateikti visą informaciją ir dokumentus, reikalingus kelionių organizatoriui įvykdyti šią sutartį; atvykti laiku į nurodytą pirminę, tarpinę bei kelionės vadovo (jei kelionės vadovo paslauga numatyta sutartyje) nurodytas išvykimo vietas; laikytis organizatoriaus nurodymų dėl kelionės ar atskirų jos dalių vykdymo; laikytis viešosios tvarkos, tarptautinių keleivių vežimo taisyklių, bagažo gabenimo tvarkos ir į šalį įvežamų daiktų kiekio, skaičiaus ir draudimų reikalavimų. Vykdyti pasienio ir muitinės tarnybų nurodymus. Vykstant į kelionę su nepilnamečiais vaikais, laikytis teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes tvarkos.
1.2.3. Pilna apimtimi atsakyti už kelionės metu padarytą žalą (sugadintą viešbučio inventorių, transporto priemones ir kt.) Jeigu žala padaryta nepilnamečio, visus nuostolius už jį apmoka atsakingas asmuo. Jeigu turistas prisiima kaltę ir sutinka atlyginti žalą, ją reikia atlyginti vietoje. Tais atvejais, kai turistas kaltės neprisiima, kelionių organizatorius turi teisę žalą išieškoti teisės aktų nustatyta tvarka. Turistas neprivalo atlyginti žalos atsiradusios dėl nenugalimos jėgos.
1.2.4. Turistas, pagrindinė šios sutarties šalis, privalo informuoti kitus turistus (naudos gavėjus), kad turistinė kelionė yra organizuojama tik pagal šioje sutartyje nurodytas sąlygas ir visi turistai privalo vykdyti visas sutarties sąlygas.

2. TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES
2.1. Turisto teisė:
2.1.1. Turistas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti sutarties, žemiau sutartyje numatytomis sąlygomis. Sutarties atsisakymas įsigalioja nuo jo pareiškimo momento. Jeigu turistas atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias jis atsako (t.y. kai aplinkybės, kurios yra pagrindas atsisakyti sutarties, atsirado dėl paties turisto kaltės, t.y. dėl jo tyčinių veiksmų ar neatsargumo), jis turi atlyginti kelionės organizatoriui nuostolius, padarytus dėl tokio atsisakymo. Nuostolių dydis šiuo atveju negali viršyti maksimalios vienos kelionių kainos. Šalys susitaria, kad Sutarties atsisakymo kaina priklauso nuo likusio laiko iki kelionės pradžios: daugiau kaip 21 diena iki išvykimo 20% nuo 21 iki 11 dienų iki išvykimo 50% nuo 11 dienų iki 2 dienų iki išvykimo 80% likus 2 ir mažiau dienų iki išvykimo 95% Turistui atsisakius kelionės, kuri vykdoma reguliariuoju skrydžiu, skrydžio bilietų kaina nėra grąžinama. Turistui pareikalavus, kelionių organizatorius privalo pateikti dėl tokio atsisakymo patirtų nuostolių pagrindimą.
2.1.2. Jeigu turistas atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias jis neatsako, negali jų kontroliuoti ir kurių sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti (pvz. Dėl sveikatos būklės, mirties ir pan.) kelionių organizatorius turi teisę reikalauti atlyginti patirtus tiesioginius nuostolius, padarytus dėl tokio atsisakymo, išskyrus atvejus, kai sutarties atsisakoma dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Turistas privalo kuo skubiau po aplinkybių atsiradimo informuoti kelionių organizatorių apie susiklosčiusią situaciją ir kelionės atsisakymą. Atlygintinų tiesioginių nuostolių dydis negali viršyti sutartyje nustatytos kelionės kainos. Turistui pareikalavus, kelionių organizatorius pateiks dėl šiame punkte nurodyto sutarties atsisakymo patirtų nuostolių pagrindimą.
2.1.3. Jeigu turistas atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias atsako kelionių organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, arba dėl su turistu nesusijusių aplinkybių, kurių jis negali kontroliuoti ir kurių sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti, turistas turi teisę reikalauti, kad jam būtų grąžinti už kelionę sumokėti pinigai arba jo sutikimu kompensuota kitu būdu.
2.2. Kelionių organizatoriaus teisė:
2.2.1. Kelionių organizatorius turi teisę atsisakyti sutarties tik dėl svarbių priežasčių, apie kurias jis nedelsdamas informuoja turistą.
2.2.2. Jeigu kelionių organizatorius atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias turistas neatsako, jis privalo pasiūlyti turistui kitą, tokios pat ar geresnės kokybės, alternatyvų kelionės variantą. Jeigu turistas pasiūlytos kelionės atsisako arba dėl pagrįstų priežasčių nėra galimybės turistui pasiūlyti alternatyvią kelionę, kelionių organizatorius turi grąžinti Turistui už kelionę įmokėtus pinigus.
2.3. Kelionių organizatorius, atsisakęs sutarties, privalo organizuoti kelionę iš naujo arba grąžinti turistui pinigus už kelionę ir atlyginti turtinę žalą. Jokia žala turistui neatlyginama tais atvejais, kai sutarties atsisakoma dėl 1.1.2 punkto aplinkybių (kelionės anuliavimas nesurinkus minimalaus turistų skaičiaus) arba nenugalimos jėgos.
2.4. Kai, nutraukus sutartį, kelionių organizatoriui, kelionių agentūrai ar kelionių agentui atsiranda pareiga grąžinti turistui visus ar dalį už organizuotą turistinę kelionę sumokėtų pinigų, pinigai turi būti grąžinti į turisto nurodytą sąskaitą per 10 darbo dienų nuo sutarties nutraukimo.

3. SUTARTIES ŠALIŲ PASIKEITIMAS IR SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS
3.1. Bet kuris šios sutarties Turistas turi teisę, likus iki kelionės pradžios ne mažiau kaip 7 dienoms, perleisti savo teisę į kelionę trečiajam (kelionę perimančiam) asmeniui, kuris vykdys visas sutarties sąlygas.
3.2. Tais atvejais, kai toks perleidimas prieštarauja asmens, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, taisyklėms (t.y. jei per
 aiką, likusį iki kelionės pradžios jau neleidžiama užsakyti vietos transporto priemonėje, viešbutyje ir (ar) gauti vizos naujo asmens vardu), turistui turi būti pateiktos šios taisyklės.
3.3. Toks perleidimas turi būti įformintas sutartimi su trečiuoju (kelionę perimančiu) asmeniu, o kelionę perimantis asmuo, sudaręs sutartį, ar turistas, perleidęs kelionę, apie tai raštu privalo pranešti kelionių organizatoriui ir perduoti informaciją bei dokumentus, reikalingus sklandžiai įvykdyti šią sutartį kelionę perėmusio asmens atžvilgiu. Teisę į kelionę perleidžiantis turistas ir trečiasis (kelionę perimantis) asmuo, perėmęs kelionę, atsako solidariai kelionės organizatoriui už kelionės kainos ir sutarties perleidimo mokesčio sumokėjimą. Šalys susitaria ir sutinka, kad jeigu teisė į kelionę trečiajam (kelionę perimančiam) asmeniui perleidžiama likus iki kelionės pradžios ne mažiau kaip 7 dienoms, kelionės perleidimo mokestis sudaro 30 EUR asmeniui, jeigu šis perleidimas yra įmanomas. Šalys susitaria ir sutinka, kad jeigu teisė į kelionę trečiajam (kelionę perimančiam) asmeniui perleidžiama likus iki kelionės pradžios mažiau kaip 7 dienoms, kelionės perleidimo mokestis sudaro 60 EUR asmeniui, jeigu šis perleidimas yra įmanomas. Jeigu kelionės perleidimas yra neįmanomas dėl 3.2 punkte minėtų ar kitų priežasčių, turistas turi teisę nutraukti sutartį, sumokėdamas gavėjui 2.1.1. punkte nurodytą nutraukimo mokestį.
3.4. Turistas, sudaręs sutartį turi galimybę iki kelionės pradžios likus ne mažiau nei 21 kalendorinei dienai pakeisti kelionės datą, trukmę, viešbutį ir/ar kambario tipą, išskyrus Kelionės kryptį ir sezoną, sumokėdamas 30 EUR Kelionės keitimo mokestį. Likus iki kelionės pradžios ne mažiau nei 14 kalendorinių dienų - 60 EUR Kelionės keitimo mokestį. Likus mažiau nei 14 kalendorinių dienų iki kelionės pradžios – taikomos standartinės sutarties mutraukimo sąlygos ir sudaroma nauja sutartis.
3.5. Keičiant kelionės datą, trukmę, viešbutį, kambario tipą, kelionės kaina perskaičiuojama pagal keitimo dieną galiojančias kainas ir sąlygas.
3.6. Kelionės keitimas galimas tik tuo atveju, jei tai yra įmanoma, t.y. galimos kitos datos/trukmės/viešbučiai, yra laisvų vietų skrydžiose ir pan. Keliaujančių asmenų skaičius bei keliaujantys asmenys (jų vardai ir pavardės) negali būti keičiami.
3.7. Kelionių organizatorius dėl svarbių priežasčių, apie kurias jis nedelsdamas informuoja turistą, gali pakeisti atitinkamą sutarties sąlygą. Turistas turi teisę atsisakyti keisti sutartį.
3. SUTARTIES ŠALIŲ PASIKEITIMAS IR SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS
3.8. Kelionių organizatorius turi teisę, likus iki kelionės pradžios ne mažiau kaip 20 dienų, padidinti kelionės kainą dėl to, kad pasikeičia vežimo išlaidos, įskaitant išlaidas degalams, privalomiems mokesčiams ar atitinkamų valiutų keitimui. Kelionių organizatorius nurodo, kodėl padidėjo kaina ir kaip buvo apskaičiuotas kainos padidėjimas. Turistas turi teisę atsisakyti kainos didinimo.
3.9. Jeigu turistas atsisako keisti sutarties sąlygas 3.7 ir 3.8 punktų atvejais, kelionių organizatorius įgyja teisę atsisakyti sutarties. Tokiu atveju turistas turi teisę reikalauti grąžinti už kelionę sumokėtus pinigus arba, jei kelionė iš dalies jau įvyko, kompensuoti proporcingą jų dalį. Jei kelionių organizatorius atsisako sutarties po to, kai turistas atsisako keisti sutarties sąlygas 3.7. punkto atveju, tai atitinkamai taikomas šios sutarties 2.3 punktas.

4. ATSAKOMYBĖ UŽ NETINKAMĄ SUTARTIES VYKDYMĄ
4.1. Jeigu sutartis nėra vykdoma pagal turisto protingus lūkesčius, kurių pagal sutarties sąlygas ir teikiamų paslaugų pobūdį turistas galėjo turėti, kelionių organizatorius privalo atlyginti turistui nuostolius. Kelionių organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, neatsako už netinkamą sutarties vykdymą, jeigu:
4.1.1.dėl netinkamo sutarties vykdymo kaltas turistas (1.2.1, 1.2.2 punktų sąlygų nevykdymas ir kt. priežastys);
4.1.2. už netinkamą sutarties vykdymą, kurio kelionių organizatorius nenumatė ir negalėjo numatyti, atsako tretysis asmuo, nesusijęs su šia sutartimi;
4.1.3. sutartis netinkamai vykdoma dėl nenugalimos jėgos arba dėl įvykio, kurio kelionių organizatorius ar asmuo kurio pagalba kelionių organizatorius naudojosi, atsižvelgiant į visą įmanomą jų apdairumą, nenumatė ir negalėjo numatyti.
4.2. Jeigu sutartis vykdoma ne pagal turisto protingus lūkesčius, kelionių organizatorius, atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes, privalo teikti turistui visokeriopą pagalbą ir paramą. Jeigu priežastis, dėl kurios sutartis nėra tinkamai vykdoma susijusi su pačiu turistu, kelionių organizatorius turi teikti turistui tokią pagalbą ir paramą, kurios, remiantis protingumo kriterijumi, gali būti reikalaujama iš kelionių organizatoriaus pagal sutartį. Šiuo atveju kelionių organizatoriaus išlaidas, susijusias su tokios pagalbos ir paramos teikimu turi atlyginti pats turistas. Jeigu už netinkamą sutarties vykdymą atsako kelionių organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, tai visas išlaidas, susijusias su papildomos pagalbos ir paramos teikimu turistui, apmoka pats kelionių organizatorius.
4.3. Jeigu prasidėjus kelionei ar jos metu paaiškėja, kad kelionių organizatorius negalės įvykdyti pagrindinės sutartų paslaugų dalies, jis privalo pasiūlyti turistui (-ams) tinkamas alternatyvias paslaugas už tokią pačią kainą sutartyje nurodytam terminui bei kompensuoti turistui anksčiau pasiūlytų ir faktiškai suteiktų paslaugų kainos skirtumą. Jeigu kelionių organizatorius dėl pagrįstų priežasčių negali pasiūlyti alternatyvių paslaugų arba dėl protingų priežasčių turistas jos atsisakė, kelionių organizatorius, be papildomo užmokesčio, turi užtikrinti turisto grąžinimą atgal arba nuvežimą į kitą vietovę, dėl kurios sutinka turistas, taip pat grąžinti turistui pinigus už nesuteiktas paslaugas.
4.4. Kelionių organizatorius neturi teisės riboti ar panaikinti savo civilinę atsakomybę už žalą, padarytą turistui, jeigu žala padaroma dėl kelionių organizatoriaus tyčios ar didelio neatsargumo.
4.5. Turistui padaryta žala atlyginama teisės aktų nustatyta tvarka.
4.6. Kelionių organizatorius atsako už kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje, kuri yra neatskiriama šios sutarties dalis, pateiktos informacijos teisingumą ir tikslumą, išskyrus bent vieną iš šių atvejų, kai: turistui iki sutarties sudarymo buvo pranešta apie šios informacijos pasikeitimus, o kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje buvo aiškiai numatyta pakeitimų galimybė; ir/arba pakeitimai daromi po sutarties sudarymo abiejų šalių rašytiniu susitarimu.
4.7. Kelionių organizatorius neatsako už viešbučių publikacijose, brošiūrose, aplankuose, reklaminiuose lankstinukuose ir pan. pateiktą informaciją, kurią turistas gavo ne iš kelionių organizatoriaus.

5. KITOS SĄLYGOS
5.1. Turisto teisės ginamos Latvijos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
5.2. Kelionės metu atsiradusias pretenzijas dėl šios sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo, turistas turi nedelsdamas pareikšti žodžiu kelionių organizatoriaus vietiniam atstovui arba kelionės vadovui, o jei šių nėra, – kelionių organizatoriui. Pretenzijos dėl nesprendžiamų ar netinkamai sprendžiamų problemų turi būti pareikštos raštu. Nepavykus pretenzijų išspręsti kelionės metu, turistas pretenzijas kelionių organizatoriui gali pareikšti raštu per 15 darbo dienų nuo kelionės pabaigos. Kelionių organizatorius privalo turistui raštu atsakyti į pretenzijas per 15 darbo dienų nuo pretenzijų gavimo dienos. Ginčai dėl netinkamo vykdymo ar nevykdymo sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti, – Latvijos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Ginčai dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo ne teisme nagrinėjami Latvijos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Vartotojų teisių apsaugos centre adresu Brīvības iela 55, LV-1010, Rīga, el.paštas: ptac@ptac.gov.lv, www.ptac.gov.lv, tel. +371 65452554. Elektroniniu būdu prašymą galima pateikti per EGS platformą http://ec.europa.eu/odr/.
5.3. Po šios sutarties pasirašymo, sutarties sąlygų esminiai pakeitimai (pagrindinė sutartų paslaugų dalis ir kaina) galimi tik abiejų šalių rašytiniu susitarimu.
5.4. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais po vieną kelionių organizatoriui ir turistui(-ams). Visi egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.
5.5. Turistas patvirtina, kad jis, prieš pasirašant šią sutartį, gavo rašytinį dokumentą (sutartį, katalogą, kitą kelionę aprašančią medžiagą, programą), kuriame išdėstyta visa su kelione susijusi informacija: informacija apie apgyvendinimą bei transporto priemones, kelionėje teikiamas paslaugas, kelionės maršrutą, išvykimo ir grįžimo vietą, laiką, lankomas vietas, jų epidemiologinę būklę, valiutų keitimą, valstybių sienų perėjimo tvarką, daiktų įvežimo apribojimus, vizų gavimą, imunoprofilaktikos reikalavimus, informaciją, leisiančią tiesiogiai susisiekti su vaiku ar atsakingu asmeniu vaiko buvimo vietoje (jei į kelionę nepilnamečiai vyksta vieni), kelionių organizatoriaus ar agentūros atstovą, jo telefoną ir kitus kontaktinius duomenis bei kita šiose sutarties sąlygose nurodyta informacija. Taip pat informuotas apie kelionių organizatoriaus internetinius puslapius nurodytus šioje Sutartyje.
5.6. Sutarties nuostatos privalomos kelionių organizatoriui ir visiems turistams. Turistas patvirtina, kad nuodugniai susipažino su pateikta sutartimi ir suprato visas jos nuostatas bei informavo kitus turistus naudos gavėjus, kad turistinė kelionė yra organizuojama tik pagal šioje sutartyje nurodytas sąlygas ir visi turistai privalo vykdyti visas sutarties sąlygas.

6. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
6.1. Kelionių organizatorius yra tvarkomų turisto(-ų) asmens duomenų valdytojas.
6.2. Turisto(-ų) asmens duomenys yra tvarkomi siekiant įgyvendinti Sutarties nuostatas ir tik tiek, kiek būtina Sutarties įvykdymui. Gavus savanorišką turisto sutikimą, jo asmens duomenys gali būti tvarkomi ir kitais tame sutikime nurodytais tikslais.
6.3. Kelionių organizatorius, tvarkydamas turisto(-ų) duomenis Sutarties vykdymo tikslu, pasitelkia tam tikrus duomenų tvarkytojus – kelionių agentūras, kelionių organizavimui naudojamų informacinių sistemų priežiūrą teikiančias įmones, įmones, teikiančias kitas paslaugas, susijusias su informacinių technologijų infrastruktūra. Nurodyti duomenų tvarkytojai gali būti įsisteigę ir už Europos ekonominės erdvės ribų (Egiptas, Turkija).
6.4. Kelionių organizatorius, vykdydamas Sutartį, turisto(-ų) asmens duomenis gali perduoti duomenų gavėjams – avialinijoms, partneriams, atsakingiems už apgyvendinimo ir transporto paslaugų organizavimą. Nurodyti duomenų gavėjai gali būti įsisteigę ir už Europos ekonominės erdvės ribų (Egiptas, Turkija).
6.5. Turistas yra informuotas, kad ne Europos ekonominės erdvės valstybėse asmens duomenims gali būti taikoma mažesnė asmens duomenų apsauga nei Europos ekonominės erdvės valstybėse (Europos Sąjungos mastu nėra priimtas sprendimas dėl tinkamo lygio apsaugos užtikrinimo duomenis perduodant į nurodytas šalis). Kelionių organizatorius užtikrina, kad imsis protingų priemonių, siekdamas, jog duomenų tvarkytojai ir gavėjai turisto(-ų) duomenis tvarkytų laikydamiesi privalomų teisės aktų reikalavimų (be kita ko, esant būtinybei sudarys duomenų perdavimo susitarimus pagal Europos Komisijos patvirtintas standartines duomenų apsaugos sąlygas).
6.6. Turistas(-ai) savo asmens duomenų atžvilgiu turi šias teises:
6.1.1. Susipažinti su savo asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi;
6.1.2. Reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis, ištrinti savo asmens duomenis arba apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai asmens duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų ar kai yra kitas teisinis pagrindas;
6.1.3. Reikalauti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai turistui šiam patogia forma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos pateikė pats turistas ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutarties ar sutikimo pagrindu);
6.1.4. Tais atvejais, kai turisto asmens duomenys yra tvarkomi atskiro sutikimo pagrindu, turistas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą jo asmens duomenų tvarkymui;
6.1.5. Tais atvejais, kai turistas mano, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar yra pažeidžiamos jo teisės, susijusios su duomenų tvarkymu, turistas turi teisę kreiptis į atsakingą Valstybinę instituciją ir dėl to pateikti skundą. Kelionių organizatorius rekomenduoja prieš teikiant oficialų skundą susisiekti su kelionių organizatoriaus atsakingais asmenimis, kad būtų rastas tinkamas problemos sprendimas.
6.7. Turisto(-ų) teisės, nurodytos aukščiau, gali būti įgyvendintos susisiekus su kelionių organizatoriumi vienu iš nurodytų būdų: el. paštu − riga@tuibaltics.eu, telef.: +37163007772, apsilankiuskelioniųorganizatoriausbiureadresuVienibasGatve109-3.11, Ryga, Latvia. Kontaktai Lietuvoje: +37052320066, vilnius@tuibaltics.eu, Technopolis Penta, Ozo 12a, Vilnius.
6.8. Turisto(-ų) asmens duomenys, kurie tvarkomi šios Sutarties vykdymo tikslu, bus kelionių organizatoriaus saugomi 10 metų nuo Sutarties įvykdymo ar pasibaigimo dienos. Suėjus nurodytam terminui turisto(-ų) asmens duomenys bus sunaikinti per protingą laikotarpį.

Sutinku ______________________
(parašas)
Nesutinku ____________________
(parašas)

Gavus Jūsų sutikimą, Jūsų asmens duomenys bus saugomi 10 (dešimt) metų nuo sutikimo gavimo dienos. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą. TT Baltics SIA tokiu atveju Jūsų asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslu toliau nebetvarkys. Kitos Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės: (i) teisė susipažinti su apie Jus surinktais asmens duomenimis; (ii) teisė reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis; (iii) teisės aktų nustatytais atvejais, teisė reikalauti ištrinti apie Jus surinktą informaciją; (iv) teisės aktų nustatytais atvejais, teisė reikalauti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą; (v) teisė į Jūsų suteiktų asmens duomenų perkėlimą kitam duomenų valdytojui. Nurodytas teises galite realizuoti, kreipdamasis į TT Baltics SIA atsakingus asmenis. Tuo atveju, jei manote, kad Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, yra pažeistos arba duomenys yra tvarkomi neteisėtai, turite teisę kreiptis į atsakingą Valstybinę instituciją bei pateikti skundą. TT Baltics bet kokiu atveju rekomenduoja prieš teikiant oficialų skundą susisiekti su mūsų atsakingais asmenimis, kad būtų rastas tinkamas problemos sprendimas. Kelionių organizatoriaus nemokumo ir/ar bankroto atveju turistas privalo kreiptis ir kreditorinius reikalavimus pateikti Latvijos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Kelionių organizatoriaus finansinių prievolių užtikrinimo garantija: Prievolių įvykdymo užtikrinimo sutarties numeris: LV19-35-10000051-8. Prievolių įvykdymo užtikrinimo sutarties galiojimo terminas: 27.09.2019− 26.09.2020. Prievolių įvykdymo Užtikrinimą suteikęs subjektas: AAS"BTABalticInsuranceCompany". Priklausomai nuo oro sąlygų kurorte bei gyventojų skaičiaus viešbutyje, sezono pradžioje (kovo–gegužės mėn.) bei pabaigoje (spalio–lapkričio mėn.) viešbučių teritorijose gali būti neteikiamos kai kurios paslaugos, pvz., gali neveikti atvirieji baseinai, kai kurie lauko restoranai, barai bei kavinės, vandens kalneliai, gali vykti paplūdimio tvarkymo darbai, nevykti pramoginiai renginiai po atviru dangumi ir pan. Siūlomų paslaugų spektrą, trukmę bei laiką nustato viešbučių administracija (savo nuožiūra). Taip pat viešbučių administracija pasilieka teisę savo nuožiūra keisti sutartyje numatytas sezono pradžios / pabaigos datas bei mokamų / nemokamų paslaugų apimtį. Sutarties pasirašymas dar negarantuoja, jog turisto pasirinktam viešbučiui bus patvirtinta rezervacija. Nepatvirtinus rezervacijos turistui bus pranešta atskiru pranešimu. Nepatvirtinus rezervacijos, pasirašyta sutartis, dėl apgyvendinimo konkrečiame viešbutyje, netenka galios. Turistas turi teisę pasirinkti alternatyvų kelionės variantą sudarydamas naują sutartį su kelionių organizatoriumi. Turistui atsisakius sudaryti naują sutartį, kelionių organizatorius turi grąžinti turistui įmokėtus pinigus už netekusią galios sudarytą sutartį. Turistas patvirtina, kad sutarties 1.1.3 - 1.1.7 punktuose nurodyta informacija jam prieš pasirašant šią sutartį buvo suteikta ir įteikta. Jis turėjo galimybę susipažinti su visa raštu ar kitoje prieinamoje patvariojoje laikmenoje bei internetiniame puslapyje www.tui.lt pateikta informacija. Atmintinę keliautojui internetiniame puslapyje www.tui.lt perskaitė, susipažino ir visa pateikta informacija yra aiški. Turistas patvirtina, jog informacijos pateikimą per internetinį puslapį www.tui.lt jis laiko tinkamu ir priimtinu bei atitinkančiu jo lukesčius.

Sutinku ______________________
(vardas, pavardė, parašas)
Nesutinku ____________________
(vardas, pavardė, parašas)
ŠALIŲ PARAŠAI IR DUOMENYS:
AGENTAS
(agent details, signature)
TURISTAS
(tourist’s details, signature